Kissakummit ry
Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kissakummit ry ja sen kotipaikka on Oulu.

 

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä, valistaa vastuullisesta eläintenpidosta sekä auttaa kodittomia eläimiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys neuvoo ja tukee eläinten omistajia vaikeissa tilanteissa, ottaa resurssiensa mukaan vastaan eläimiä ja pyrkii etsimään niille uudet kodit. Jokaisen eläimen tilanne arvioidaan yksilökohtaisesti, ja hoito määräytyy eläinsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti sekä yhdistyksen hallituksen eläinsuojelullisten päätösten perusteella.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, kerätä jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Lisäksi yhdistys voi käyttää muita samantapaisia toimintamuotoja.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on alle 18-vuotias. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Myös jäsenistö voi kutsua kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenen, ¾:n enemmistöllä.

A. Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun, kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.
B. Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen ohjeiden kirjainta ja henkeä.
C. Jäsenen tulee toiminnallaan pyrkiä takaamaan turvallinen toimintaympäristö harrastuksen parissa ja edistää harrastuksen luonteen vaatimaa luottamuksen ilmapiiriä.
D. Jäsenen ei tule toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä.

 

4. Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on yhdistyksessä tai sen ulkopuolella toiminut yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti tai aiheuttanut yhdistykselle taloudellista tai muuta merkittävää vahinkoa.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole maksanut uuden tilikauden jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

 

5. Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenmaksu on voimassa vain sinä tilikautena, jona se on maksettu. Jos jäsen eroaa tai erotetaan, hänelle ei hyvitetä jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Varajäsenet noudattavat sijaantulojärjestystä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista tulee laatia pöytäkirjat, ja ne ovat myös jäsenten nähtävillä. Tarpeen vaatiessa hallitus voi tehdä eläinsuojelullisin perustein päätöksiä ilman erillistä kokousta eläinten hoitoon liittyen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

7. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kukin yksin. Hallitus voi määrätä yhdistyksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1. alkaen ja päättyen 31.12.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle kirjallisesti vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta tiedottamalla jäsenille kirjeitse, sähköpostitse tai yhdistyksen verkkosivuilla. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

 

11. Varsinaiset kokoukset

 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.